BÁO SONG NGỮ SỐ 186: DOANH NGHIỆP STARTUP VIỆT ĐẶT NIỀM TIN VÀO CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN, NFT

Image 12/07/2022 22:59

Image Báo song ngữ Anh - Việt

Startups pin high hopes on blockchain, NFT technologies

Doanh nghiệp Startup Việt đặt niềm tin vào công nghệ blockchain*, NFT

Vietnamese startups have great expectations of blockchain technology, envisaging practical e-commerce and entertainment impacts as the country pursues digital transformation.

Các công ty Startup tại Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào công nghệ blockchain. Họ dự báo những tác động thiết thực đến nền thương mại điện tử và giải trí khi đất nước hướng đến chuyển đổi số.

"We dream of becoming a billion-dollar company," said Nguyen Tuan Quynh, chairman of book distributor Saigon Books, as he talked about a new project which uses blockchain in podcast and audiobook production.

Chia sẻ về dự án mới ứng dụng blockchain trong sản xuất podcast và sách nói, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, chủ tịch nhà phân phối sách Saigon Books cho biết: “Chúng tôi mơ ước trở thành một doanh nghiệp tỷ đô”.

He said he wanted to create a blockchain-based platform for users, including celebrities, to produce audio content and make money.

Ông nói mình muốn tạo ra một nền tảng dựa trên blockchain để người dùng, bao gồm cả những người nổi tiếng có thể sản xuất nội dung âm thanh và kiếm tiền từ đó.

The audios will be distributed as non-fungible tokens (NFT), which are digital assets that represent objects like art, music, in-game items and videos, and have unique identifying codes. They are bought and sold online, frequently with cryptocurrency.

"It will be a long run but we have taken the first steps. We also aim to have foreign - language to take this platform overseas," Quynh said.

Các tệp âm thanh sẽ được phân phối dưới dạng tài sản không thể thay thế (NFT), loại tài sản kỹ thuật số đại diện cho các đối tượng sản phẩm như tác phẩm hội họa, âm nhạc, vật phẩm trong game hay video. Mỗi NFT sở hữu một mã nhận dạng độc nhất. Chúng được mua bán trực tuyến một cách thường xuyên bằng tiền mã hóa.

Ông Quỳnh nói thêm: “Sẽ mất nhiều thời gian nhưng chúng tôi đã thực hiện các bước đầu tiên của kế hoạch. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu thêm vào nền tảng của mình các ngoại ngữ khác để đưa nó đến với thị trường quốc tế.”

Nguyen Tran Phi Yen, communications director of online event hosting platform Fan8.Club, is working on a project in collaboration with a hospitality partner that will create one million booking NFTs at premium hotels in Vietnam. 

"Blockchain is no longer something of the future. It has real products now."

Bà Nguyễn Trần Phi Yến, Giám đốc Truyền thông của nền tảng tổ chức sự kiện trực tuyến Fan8.Club, đang phối hợp với một nhà cung cấp dịch vụ trong triển khai một dự án nhằm tạo ra một triệu suất đặt phòng NFT tại các khách sạn hạng sang ở Việt Nam. 

Bà cho biết: “Blockchain đã không còn là câu chuyện của tương lai. Những sản phẩm từ nó đã có mặt trên thị trường.”

Vietnamese startups have made headlines since last year with their use of the blockchain technology. Blockchain games like Axie Infinity and finance apps like Coin98 Finance have raised millions of dollars.

Kể từ năm ngoái, các doanh nghiệp startup Việt Nam đã thu hút sự chú ý bằng việc sử dụng công nghệ blockchain. Các game blockchain như Axie Infinity hay các ứng dụng tài chính như Coin98 Finance đã kêu gọi được hàng triệu đô la vốn đầu tư.

Vietnam’s blockchain market is set to enjoy double-digit growth in the 2023-2027 period as 5G development across the country facilitates the formation of smart cities, according to a report by TechSci Research.

 

Theo báo cáo của công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường toàn cầu TechSci Research, thị trường blockchain Việt Nam sẽ bắt đầu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2023 - 2027, khi sự phát triển của mạng 5G trên toàn quốc tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các thành phố thông minh.

Nguyen Thanh Nam, chairman of blockchain solutions provider OneBlock Labs, said that the technology could be used to trace origins of agriculture products, develop web browsers with better privacy protection and facilitate e-governance.

"The government has made many efforts to create a national database using technology. With blockchain, more potentials can be reached," he said.

Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch công ty cung cấp giải pháp về blockchain OneBlock Labs cho biết, công nghệ này có thể được sử dụng để truy xuất nguồn gốc nông sản, phát triển các trình duyệt web với khả năng bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn và hỗ trợ quản trị điện tử.

Ông nói: “Chính phủ đã nỗ lực để tạo ra một cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua ứng dụng công nghệ. Chúng ta có thể hiện thực hóa nhiều tiềm năng hơn nhờ vào blockchain.”

 

In 2020, the Vietnamese government listed blockchain a top tech research priority for application in the Fourth Industrial Revolution era.

Năm 2020, chính phủ Việt Nam đã đặt blockchain là ưu tiên nghiên cứu công nghệ hàng đầu để ứng dụng trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

The Ministry of Science and Technology plans to let some blockchain companies use the technology to try out some of their ideas for social benefits this year.

Bộ Khoa học và Công nghệ lên kế hoạch cho phép một số công ty blockchain sử dụng công nghệ này để thử nghiệm một số ý tưởng vì lợi ích xã hội của họ trong năm nay.

Costing challenges

Startups say they are aware of the challenges in developing the blockchain technology, high programmer salaries being one of them

Thách thức về chi phí

Các doanh nghiệp khởi nghiệp cho biết họ nhận thức được những khó khăn trong việc phát triển công nghệ blockchain, và mức lương cao của lập trình viên là một trong số đó.

"Hiring programmers to build a blockchain app costs four to five times that of a normal app," said Quynh of Saigon Books.

“Finding a team of experienced blockchain techies who understand the market is very difficult,” said Nam of OneBlock Labs. "It is therefore crucial to start developing blockchain human resources."

Ông Quỳnh (Saigon Books) cho biết: “Việc thuê lập trình viên để xây dựng một ứng dụng blockchain tiêu tốn gấp 4 đến 5 lần chi phí tạo nên một ứng dụng thông thường.”

Ông Nam (OneBlock Labs) đưa ra nhận định: “Việc tìm kiếm một đội ngũ kỹ thuật viên blockchain có kinh nghiệm và am hiểu thị trường là rất khó. Do đó, việc bắt đầu phát triển nguồn nhân lực blockchain là rất quan trọng.”

Yen of Fan8.Club said that the world will soon have pre-established blockchain platforms for businesses to use and create their own products, and Vietnamese firms can take advantage of these instead of building everything from scratch.

Còn theo bà Yến (Fan8.Club), trên thế giới sẽ sớm xuất hiện các nền tảng blockchain được thiết lập sẵn để các doanh nghiệp sử dụng và tạo ra sản phẩm của riêng họ. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng những nền tảng thay vì bắt đầu mọi thứ từ con số không.

Some industry insiders have also warned about the potential to misuse blockchain.

Một số người trong ngành cũng đã cảnh báo về khả năng lạm dụng blockchain.

Pham Phuoc Nguyen, digital operations head at Coin98 Finance, said: "Not everything needs blockchain. Some can be done the traditional way."

Ông Phạm Phước Nguyên, trưởng bộ phận vận hành kỹ thuật số tại Coin98 Finance nói: "Không phải mọi công việc đều cần sử dụng đến blockchain. Một số vẫn có thể được thực hiện theo cách truyền thống".

* Công nghê Blockchain là công nghệ mã hóa tất cả dữ liệu thành các khối và kết nối chúng với nhau để tạo thành một chuỗi dài (Theo WINCO).

Lưu ý: Bản dịch này không phải là bản dịch tiêu chuẩn, mọi người hãy thoải mái đưa ra những góp ý và những phiên bản của riêng mình để chúng mình cùng nhau học tập và phát triển.

Từ vựng:

  • cryptocurrency (noun): tiền điện tử

  • facilitate (verb): tạo điều kiện

  • priority (noun): ưu tiên

  • from scratch: từ đầu

Xem thêm Báo song ngữ số 185

Thong ke