Báo song ngữ 208: Những sự thật thú vị về phiên dịch viên của Liên hợp Quốc

Image 28/09/2023 15:20

Image Báo song ngữ Anh - Việt

Interesting Facts About UN Interpreters

 

Những sự thật thú vị về phiên dịch viên của Liên hợp Quốc

 

 UN interpreters make the world go round, but they’re never in the spotlight. Almost invisible, they’re heard but rarely seen–and they live through and make history every day.

 

 

 Often traveling from Geneva to Nairobi to New York or wherever they’re needed, they seem to have the perfect job. They get to meet and work with some of the most fascinating and influential people on the planet and talk for them during meetings, and conferences.

 

 But nothing is simple when the smallest translation error could have severe consequences on world politics. UN interpreters are fully aware of the responsibility that lays on their shoulders.

 

 

 

Here are some interesting facts about UN interpreters and how they counter culture and language barriers at global levels.

 

 

 

Hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng phiên dịch viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) là một trong những nhân tố quan trọng vẫn đang cống hiến mỗi ngày trong suốt quá trình lịch sử của LHQ.

 

 Dường như làm phiên dịch của LHQ là một công việc rất tuyệt vời khi họ thường xuyên được di chuyển đến nhiều quốc gia khác nhau trong quá trình tác nghiệp. Các phiên dịch có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới và trở thành những người thông ngôn cho họ trong các cuộc họp và hội nghị.

 

Tuy nhiên, công việc của họ không hề đơn giản khi chỉ một lỗi dịch thuật nhỏ nhất cũng có thể gây ra hậu quả nặng nề đối với nền chính trị thế giới. Vì vậy, bản thân các phiên dịch viên của LHQ hoàn toàn ý thức được trách nhiệm đặt trên vai họ.

 

 

 

Dưới đây là những sự thật thú vị về phiên dịch viên của LHQ và cách họ xử lý các tình huống về văn hóa và rào cản ngôn ngữ ở đẳng cấp thế giới.

 

1. The United Nations Has Six Official Languages

 

The UN has six official languages. These are English, French, Spanish, Russian, Chinese, and Arabic. The organization edits and publishes documents in all its official languages, but the Secretariat staff generally uses English and French for internal communication. The other four languages are used during discussions in the Regional Commissions.

 

 

 In 1946, English and French were considered the only working languages. As the UN developed, all six official languages have become working languages as well.

 

 Most speakers at the UN deliver their messages in one of the six official languages. Interpreters then translate the speech into the other five. If the delegate or guest doesn’t speak or want to use any of these languages, he or she is expected to bring along a qualified interpreter to translate the message into English, French, Spanish, Russian, Chinese, or Arabic.

 

 In this case, interpreters translate from that interpretation. It’s a relay system that leaves plenty of room for errors and misunderstandings. So the UN only admits one intermediary language during such events.

 

1. Sáu ngôn ngữ chính thức của LHQ

 

 

LHQ quy định dùng sáu ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Trung Quốc và Ả Rập. Các văn kiện của LHQ đều biên tập và xuất bản bằng cả sáu ngôn ngữ này, nhưng Ban Thư ký chủ yếu sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp để giao tiếp trong nội bộ. Bốn ngôn ngữ khác được sử dụng trong các phiên thảo luận tại các ủy ban khu vực.

 

 

 Vào năm 1946, chỉ có tiếng Anh và tiếng Pháp được coi là ngôn ngữ làm việc. Tuy nhiên với sự phát triển của LHQ, hiện nay cả sáu ngôn ngữ chính thức đã trở thành ngôn ngữ làm việc.

 

 Hầu hết các diễn giả tại LHQ đều sử dụng một trong sáu ngôn ngữ này và các phiên dịch sẽ chuyển ngữ thành năm ngôn ngữ còn lại. Nếu không sử dụng một trong sáu ngôn ngữ trên thì diễn giả phải tự mang theo phiên dịch để dịch lời diễn giả ra một trong những ngôn ngữ làm việc.

 

 Trong trường hợp này, các phiên dịch của LHQ sẽ tiếp tục dịch phần chuyển ngữ này sang năm ngôn ngữ khác. Cách dịch chuyển tiếp này có thể xảy ra sai sót hoặc gây hiểu nhầm trong quá trình chuyển ngữ, vì vậy LHQ chỉ cho phép sử dụng một ngôn ngữ trung gian trong những sự kiện tương tự.

 

2. UN Interpreters Speak at Least Three Languages  

 Language professionals who want to work in the United Nations Interpretation Service need to speak two UN working languages in addition to their mother tongue. Besides excellent language skills, the job requires in-depth knowledge in a wide range of interpretation subjects.

 

 Discussions and meetings at the UN include topics such as politics, human rights, economic and social matters, finance and legal affairs, among many other subjects of interest. An interpreter should be able to provide the equivalent of almost any word or expression a delegate says in two different languages from his or her mother tongue.

 

 It’s a rather complicated task, which requires permanent study and efforts to remain up-to-date with developments in currents global events.

 

2. Phiên dịch viên của LHQ phải thành thạo ít nhất ba ngôn ngữ

 Để có thể trở thành phiên dịch viên của LHQ yêu cầu phiên dịch cần phải thành thạo ít nhất hai trong số sáu ngôn ngữ làm việc bên cạnh tiếng mẹ đẻ của họ. Ngoài các kĩ năng xuất sắc về mặt ngôn ngữ, công việc này còn đòi hỏi phiên dịch phải có hiểu biết sâu rộng về các chủ đề được dịch.

 

 Các buổi họp và các phiên thảo luận tại LHQ bao gồm các lĩnh vực như chính trị, quyền con người, các vấn đề về kinh tế, xã hội, tài chính, pháp luật và rất nhiều các chủ đề khác. Phiên dịch cần phải có khả năng chuyển ngữ được gần như bất kì từ ngữ hoặc cách diễn đạt nào của diễn giả sang hai ngôn ngữ làm việc khác.

 

 Đây là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi phiên dịch phải liên tục học hỏi và nỗ lực để có thể nắm bắt được thông tin về các sự kiện đang diễn ra trên thế giới.

 

3. Interpreters Listen and Speak at the Same Time

 The United Nations uses simultaneous interpreting to facilitate communication during meetings and events. This means that interpreters don’t have any breaks for interpretation during the speech. They must translate and speak what they’ve heard in a loud voice while listening to the next sentence to be interpreted.

 

 Most of the time, interpreters stay in isolated cubicles called soundproof booths, with headphones on one ear and speaking into a microphone. While on duty, they’re juggling listening, translating, and talking at the same time.

 

 They can also interpret directly from the conference tables for smaller audiences, during private meetings or press conferences. In all cases, this activity requires a high amount of focus, as the interpreter’s attention is divided between three different tasks.

 

 UN interpreters need years of training to accumulate the skills needed to interpret during conferences and high-level meetings.

 

 Candidates who want to go through the UN Competitive Examination for Interpreters need to have at least 200 days of relevant work experience in the language service industry as a translator, editor, or conference interpreter.

 

3. Phiên dịch cần phải nghe và dịch đồng thời

 LHQ sử dụng các phiên dịch song song để hỗ trợ cho việc giao tiếp trong các cuộc họp và sự kiện. Điều đó có nghĩa các phiên dịch không có thời gian nghỉ trong suốt phần nói của diễn giả. Họ sẽ phải vừa nói to bản dịch câu trước trong khi vừa nghe câu tiếp theo của diễn giả.

 

 Thông thường các phiên dịch sẽ ngồi riêng trong các phòng cách âm được trang bị tai nghe và mic để truyền tải lại lời dịch. Trong lúc tác nghiệp, họ sẽ phải thực hiện ba công việc cùng lúc đó là nghe, dịch và thể hiện lại phần dịch của mình.

 

 Phiên dịch cũng có thể ngồi dịch trực tiếp tại bàn đối với các hội nghị có số lượng người tham dự ít, các cuộc họp riêng hoặc họp báo. Trong những trường hợp này, phiên dịch cần phải tập trung cao độ vì sự tập trung của họ rất dễ bị phân tán giữa ba nhiệm vụ nghe, dịch, nói.

 

 Các phiên dịch của LHQ cần luyện tập rất nhiều năm để có thể tích lũy được các kỹ năng cần thiết để dịch trong các hội nghị và các cuộc họp cấp cao.

 

 Các thí sinh tham gia trong kì thi tuyển chọn phiên dịch của LHQ cần có kinh nghiệm ít nhất 200 ngày làm các công việc liên quan đến các dịch vụ dịch thuật như biên dịch, biên tập hay phiên dịch hội thảo.

Nguồn: clearwordstranslations.

Thong ke