GIÁO DỤC STEM CẤP TIỂU HỌC TIẾP CẬN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Image 27/08/2023 20:38

Image Tin tức

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học vào giải quyết vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Trong đó:

 • Phương pháp giáo dục này thu hút học sinh vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 • Chủ yếu sử dụng các phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm như dạy học dự án và dạy học giải quyết vấn đề.
 • Tích hợp các môn học STEM.
 • Hỗ trợ phát triển những kỹ năng của thế kỉ XXI như tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các nội dung dạy học có tính tích hợp cao ở giai đoạn giáo dục Cơ bản và chuyển sang phân hóa ở giai đoạn giáo dục Định hướng nghề nghiệp

 • Từ đó, giáo dục STEM cấp tiểu học tạo cơ hội để học sinh tích hợp kiến thức, kỹ năng ở những môn học đặc thù cho giáo dục STEM như môn Tự nhiên Xã hội (lớp 1 đến lớp 3) hay môn Khoa học (lớp 4, lớp 5) với các môn Toán, Mỹ thuật, Tin học (lớp 3 đến lớp 5), Công nghệ (lớp 3 đến lớp 5); và vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng có được này để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong từng chủ đề giáo dục STEM cụ thể.
 • Nhờ vậy, học sinh có cơ hội trải nghiệm, khám phá thực tế cuộc sống, có những hiểu biết ban đầu về một số nghề nghiệp quen thuộc liên quan đến lĩnh vực STEM.

Theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

 • Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là Chương trình giáo dục phổ thông 2018)
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch 526/KH-BGDĐT ngày 17/05/2022 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM cấp Tiểu học 

Kế hoạch được triển khai nhằm:

 • Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM cấp Tiểu học 
 • Tăng cường áp dụng giáo dục STEM trong giáo dục cấp Tiểu học nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
 • Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về việc tổ chức, quản lí, xây dựng và thực hiện nội dung, phương pháp, các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học. 

Thong ke