BÁO SONG NGỮ 142: BÍ KÍP PHIÊN DỊCH: ĐÂU LÀ BIỆN PHÁP TỐI ƯU ĐỂ PHIÊN DỊCH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN?

Image 19/10/2020 08:00

Image Báo song ngữ

 

Man on a conference call

INTERPRETER TIPS: WHAT IS THE BEST WAY TO INTERPRET CONFERENCE CALLS? 

BÍ KÍP PHIÊN DỊCH: ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ PHIÊN DỊCH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN?

Language barriers in business have been present for as long as international trade has been around. Overcoming those barriers can be difficult, especially when your business doesn’t have the right tools. One of the most common language barriers faced by international businesses is multilingual conference calls. What is the best way for your business to interpret conference calls?

Rào cản ngôn ngữ trong kinh doanh đã tồn tại kể từ khi hoạt động mậu dịch xuất hiện trên thế giới. Đây là trở ngại lớn, nhất là đối với doanh nghiệp chưa được trang bị những công cụ hỗ trợ phù hợp. Một trong những rào cản ngôn ngữ mà các doanh nghiệp quốc tế thường xuyên phải đối mặt là hội nghị trực tuyến đa ngôn ngữ. Vậy, giải pháp tối ưu để phiên dịch cho loại hình hội nghị này là gì?

Are you looking for Consecutive or Simultaneous interpreting?

Bạn đang tìm kiếm phiên dịch viên nối tiếp hay song song?

The first important factor that you need to consider before choosing an interpreting service is the type of interpreter that will meet your needs. For conference calls, there are two main types of interpreter services to consider: consecutive interpreting and simultaneous interpreting.

Yếu tố quan trọng đầu tiên cần phải xem xét trước khi lựa chọn dịch vụ phiên dịch là xác định hình thức phiên dịch phù hợp với nhu cầu của cuộc họp. Đối với hội nghị trực tuyến, hai hình thức phiên dịch chính nên cân nhắc là phiên dịch nối tiếp và phiên dịch song song.

Consecutive interpreting is when the speaker speaks several sentences and then pauses to allow the interpreter to interpret those sentences and relay them to the audience. Simultaneous interpreting is when the speaker speaks naturally without pausing, and the interpreter relays the interpretation to the audience at the same time the speaker is talking. This is the format you have likely seen if you have ever watched a meeting at the United Nations. This method usually requires headsets and microphones.

Phiên dịch nối tiếp là hình thức dịch đuổi sau khi diễn giả đã nói một vài câu và tạm nghỉ để dành thời gian cho khán giả lắng nghe phiên dịch. Trái lại, phiên dịch song song là dịch đồng thời với phần trình bày của diễn giả mà không cần khoảng nghỉ giữa chừng. Đây là hình thức dịch thường thấy trong các cuộc họp của Liên minh châu Âu. Hình thức này thường phải nhờ đến sự hỗ trợ của tai nghe và mic.

What equipment do you need?

Bạn cần loại thiết bị nào?

If you choose consecutive interpreting, you actually don’t need a lot of equipment. You simply need the right interpreters for each language that will be used on the call. However, for simultaneous interpreting, you will need headsets and microphones to accommodate all parties. There are many equipment options for simultaneous interpreting, each varying in price and quality.

Phiên dịch nối tiếp không yêu cầu cao về thiết bị hỗ trợ. Doanh nghiệp chỉ cần thuê phiên dịch phù hợp cho mỗi cặp ngôn ngữ được sử dụng trong hội nghị. Tuy nhiên, phiên dịch song song sẽ đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị đủ bộ tai nghe và mic cho tất cả các bên tham gia. Hiện nay, trên thị trường có nhiều thiết bị hỗ trợ hình thức phiên dịch này với giá cả và chất lượng đa dạng.

Plan ahead

Lên kế hoạch từ trước

Lastly, make sure to plan out your conference call ahead of time. The worst-case scenario for your conference call is not having an interpreter on the day of the call. It is very difficult to find interpretation solutions for conference calls on the spot, so plan ahead and get the most out of your multilingual conference call.

Cuối cùng, hãy đảm bảo lên kế hoạch trước để tránh trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là không thuê được phiên dịch vào ngày tổ chức hội nghị trực tuyến. Tìm được phiên dịch phù hợp ngay trước giờ G là điều rất khó, vì vậy doanh nghiệp cần lên kế hoạch từ sớm để đảm bảo buổi hội nghị diễn ra suôn sẻ nhất.

 

Thong ke