BÁO SONG NGỮ SỐ 160: BẢN TIN THUẾ

Image 07/01/2021 08:29

Image Báo song ngữ

TAX ALERT

BẢN TIN THUẾ

Updates on Draft Law on Tax Administration 2019

Cập nhật về dự thảo Luật quản lý Thuế năm 2019

19 June 2019

Ngày 19 tháng 6 năm 2019

On 13 June 2019, the National Assembly has officially ratified the Draft amended Law on Tax Administration. This Law shall take effect from July 1, 2020. Particularly, regulations on electronic invoices and documents prescribed in this Law must be applied no later than two years from the effective date of this amended Law.

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi). Bộ luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Đặc biệt, các điều khoản áp dụng đối với hóa đơn điện tử và văn kiện trong bộ Luật này cần được áp dụng không quá 2 năm kể từ ngày Luật sửa đổi có hiệu lực.

In this alert, we would like to summarize some notable proposals in the most recent Draft version that was provided to the National Assembly for ratification; for which we assess to have significant impacts on the business operations of businesses.

Trong bản tin lần này, chúng tôi xin tóm tắt những đề xuất đáng chú ý trong dự thảo luật gần đây nhất được đệ trình lên Quốc Hội được mà theo chúng tôi đánh giá có tầm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Supplement of the prohibited actions in tax administration

Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm trong

quản lý Thuế

Some prohibited actions in tax administration has been supplemented, including (but not limited to):

Một số hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế đã được bổ sung bao gồm (nhưng không giới hạn):

 • Collusion, concatenation, cover-up between taxpayers and tax/customs officers, tax/customs authorities (“the authorities”) for the purposes of transfer pricing and tax evasion;
 • Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế;
 • Troubling and harassing taxpayers;
 • Gây phiền hà và sách nhiễu đối với người nộp thuế;
 • Deliberately not declaring or declaring incompletely, untimely, and inaccurately the amount of tax payable amounts;
 • Cố tình không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, kịp thời và chính xác về số tiền thuế phải nộp;
 • Using other taxpayer’s tax code to commit law violations or letting others use your tax code not in accordance with regulations;
 • Sử dụng mã số thuế của người khác nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hay cho phép người khác sử dụng mã số thuế không đúng theo quy định của pháp luật;
 • Not issuing invoices for goods sold and service provided in accordance with regulations, using illegal invoices and illegally using invoice.
 • Bán hàng, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng hóa đơn không đúng theo quy định pháp luật.

Risk management in tax administration

Quản lý rủi ro trong quản lý thuế

The authorities apply risk management in tax administration contents, on the basis of assessing the law compliance of the taxpayers and assesing the risk classification in tax administration, specifically.

Các cơ quan có thẩm quyền áp dụng quản lý rủi ro trong các nội dung quản lý thuế dựa trên đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và đánh giá phân loại mức độ rủi ro trong quản lý thuế, cụ thể như:

 • The assessment of tax compliance of taxpayers is based on a set of criteria and information about: the history of taxpayers’ operation; legal compliance process and cooperation relationship with the authorities in implementing tax regulations; and the extents of tax violations;
 • Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế dựa trên một số tiêu chí và thông tin về: lịch sử hoạt động của người nộp thuế; tuân thủ pháp luật và mối quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý thuế khi thực hiện theo các quy định quản lý thuế; và mức độ vi phạm.
 • In the process of classifying risk levels, the authorities would consider the relevant information on taxpayers, including: risk signs; signs and violations in tax administration; information on results of professional activities of tax administration agencies and other competent agencies in accordance with Law on Tax Administration.
 • In the process of classifying risk levels, the authorities would consider the relevant information on taxpayers, including: risk signs; signs and violations in tax administration; information on results of professional activities of tax administration agencies and other competent agencies in accordance with Law on Tax Administration.

Rights of taxpayers

Quyền của người nộp thuế

The taxpayers are not penalized, not charged late payment interest for cases where taxpayers comply with the guiding documents and decisions of the authorities, or other competent authorities regarding the treatment policies on taxpayers’ tax liability.

Người nộp thuế không bị xử lý về vi phạm thuế, không bị tính lãi suất do nộp thuế quá hạn đối với những cá nhân nộp thuế đúng theo quy định trong các văn bản hướng dẫn và quyết định của chính quyền hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chính sách đãi ngộ đối với trách nhiệm của người nộp thuế.

Deadlines for declaration of Personal income tax (“PIT”)

Thời hạn kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

The deadline for filing personal income tax dossiers for individuals directly finalizing tax is the last day of the fourth month from the calendar year-end date.

Hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp là ngày cuối cùng của tháng thứ tư kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Detailed provisions of electronic transactions in tax

Các điều khoản chi tiết về giao dịch thuế điện tử

In case of being eligible for electronic transactions in tax, taxpayers must conduct the electronic transactions with In case the taxpayers having conducted electronic transactions in tax, there is no need to implement other transaction methods.

Nếu đạt đủ điều kiện cho phép, người nộp thuế phải hoàn thành giao dịch thuế với cơ quan có thẩm quyền thông qua hình thức giao dịch điện tử. Người nộp thuế không phải thực hiện các phương thức giao dịch khác khi đã và đang sử dụng hình thức nộp thuế thông qua giao dịch điện tử.

The obligations of taxpayers and the authorities, as well as the requirements for electronic documents, are also specified in the Draft Law.

Nghĩa vụ của người nộp thuế và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng như những yêu cầu đối với chứng từ điện tử cũng đã được quy định trong dự thảo luật.

Amend tax declaration dossiers upon being audited

Kê khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế sau khi được thanh tra

After tax agencies, other competent agencies have issued conclusion, decision on tax treatment upon performing tax audit at taxpayers’ offices, if the taxpayers identify errors in the submitted tax declaration dossiers which decrease their payable tax amount or increase the amount of tax deduction, increase the amount of tax exemption, tax reduction, tax return, then they can follow the regulations on tax appeal.

Sau khi các cơ quan thuế và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định chính sách về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, nếu như người nộp thuế phát hiện những sai sót trong hồ sơ kê khai thuế đã nộp làm giảm tiền thuế phải nộp hay tăng số thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn tiếp, họ có thể chấp hành những quy định về giải quyết khiếu nại thuế.

Tax administration principles

Những nguyên tắc quản lý thuế

The Draft Law supplements the principle of the nature of operations and transactions determining tax obligations in tax administration in order to analyze transactions and business activities of taxpayers, then determine tax obligations corresponding to the value created from the nature of the transaction and business activities.

Dự thảo Luật bổ sung bản chất nguyên lý hoạt động và giao dịch xác định nghĩa vụ về thuế trong quản lý thuế nhằm phân tích giao dịch và hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, sau đó xác định nghĩa vụ thuế song song với giá trị được tạo ra từ bản chất của giao dịch và những hoạt động kinh doanh.

Tax imposition

Ấn định thuế

The Draft Law supplements the circumstance for tax imposition, when conducting transactions not in line with the economic nature, not true to the actual purpose in order to reduce taxpayers’ tax obligations.

Dự thảo luật bổ sung trường hợp về ấn định thuế khi tiến hành giao dịch không phù hợp với bản chất kinh tế, không đúng mục đích, nhằm giảm tải nghĩa vụ của người nộp thuế.

Tax payment during appeal and law-suit process

Nộp thuế trong quá trính kiện cáo và

khiếu nại

To maintain the fairness for tax payers, the Draft Law makes more specific regulation that the tax payers have rights to request the authorities to pay late payment interest of 0.03%/late day on the overpaid tax, interest and penalties amount; in the case that such amounts are higher than those concluded by competent authorities or the court upon handling appeal or law-suit process.

Nhằm đảm bảo sự công bằng cho những người nộp thuế, dự thảo luật quy định chi tiết: người nộp thuế có quyền yêu cầu các cơ quan quản lý được cho phép nộp thuế quá hạn với lãi suất 0,03%/ngày nộp muộn tính trên số tiền thuế trả thêm, tiền lãi và tiền phạt, trong trường hợp số tiền đó vượt quá định mức được quy định bởi các cơ quan chuyên môn hoặc tòa án trong quá trình kiện cáo và khiếu nại.

Tax administration in cross-border electronic commerce (e-commerce)

Quản lý thuế qua thương mại điện tử

xuyên quốc gia

For e-commerce activities and other services provided by overseas suppliers without a permanent establishment in Vietnam, the overseas suppliers have an obligation or should authorize organization or individuals in Vietnam to register, declare and pay tax in Vietnam.

Đối với các hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp nước ngoài không có trụ sở cố định tại Việt Nam, các nhà cung cấp nước ngoài có nghĩa vụ, hoặc phải ủy quyền cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam để đăng ký, kê khai và nộp thuế tại Việt Nam.

At the same time, the commercial banks are obliged to withhold and pay taxes on behalf of the foreign organizations and individuals with e-commerce activities that generate income from Vietnam.

Đồng thời, các ngân hàng thương mại có nghĩa vụ khấu trừ và nộp thuế thay cho các tổ chức nước ngoài và cá nhân có hoạt động ngành thương mại điện tử phát sinh thu nhập từ Việt Nam.

Other notable points

Những điểm đáng chú ý khác

 • Additional provisions on first-time tax registration dossiers, and locations for submission of first-time tax registration dossiers;
 • Bổ sung các điều khoản về hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu;
 • Additional regulations on registration of operation and business suspension; on tax registration in case of reorganizing operation, transforming operation model; and restoring tax code;
 • Bổ sung quy định về đăng ký và tạm dừng hoạt động kinh doanh; quy định về đăng ký thuế trong trường hợp doanh nghiệp tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình hoạt động và khôi phục mã số thuế;
 • Additional deadline for revising tax declaration dossiers (within 10 years) before tax agencies and competent agencies announce decisons on tax audit, tax inspection;
 • Bổ sung thời hạn kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế (trong vòng 10 năm) trước khi các cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế;
 • Additional deadline for provisional payment of CIT by quarter, which is no later than the 30th day of the first month of the following quarter;
 • Bổ sung thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý, chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu quý sau;
 • Individuals who have payable tax amount, after finalizing PIT from salaries and wages, from fifty thousand (50,000) VND or less are exempt from tax payment;
 • Miễn thuế cho những cá nhân có số thuế phải trả, sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đạt không quá năm mươi nghìn đồng (50.000);
 • Additional provisions on case of tax debt, fines, late payment and corresponding procedures and documents;
 • Bổ sung quy định về các trường hợp nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp và các thủ tục và văn bản tương ứng;
 • Additional regulations on obligations, authorities, and responsibilities of the State Auditors and the State Inspectors in the case of direct audits of taxpayers or non- direct audits of taxpayers that are performed at the tax administration agencies.
 • Bổ sung quy định về nghĩa vụ, quyền hành và trách nhiệm của các cơ quan Kiểm toán nhà nước và thanh tra Nhà nước trong trường hợp trực tiếp hoặc không trực tiếp kiểm toán người nộp thuế và việc thanh tra được thực hiện tại các cơ quan quản lý thuế.
 • Extend the maximum tax inspection period up to 10 working days at the taxpayers’ offices; and eligible to be extened once for not more than 10 working days;
 • Kéo dài thời hạn kiểm tra thuế tối đa đến 10 ngày làm việc tại đơn vị, được gia hạn một lần trong vòng không quá 10 ngày làm việc;
 • Additional cases of tax inspection upon request of the State Auditors, or conclusions of State Inspectors and other competent agencies.
 • Bổ sung thêm trường hợp thanh tra thuế theo kiến nghị của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước hoặc kết luận của Thanh tra Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Deloitte Vietnam's comments

Đánh giá của Deloitte Việt Nam

The Draft Law on Tax Administration creates a basic legal framework, so that the consistency in tax collection management policies, in line with tax laws and international practices, will create favorable conditions for tax administration and perform tax obligations in accordance with the regulations.

Dự thảo Luật Quản lý thuế tạo khung pháp lý cơ bản để thống nhất chính sách quản lý thu thuế đồng bộ với các luật thuế và thông lệ quốc tế, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý thuế và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định.

It can be seen that the above proposals may create certain effects on taxpayers’ rights and obligations when conducting business operation and activities. The National Assembly has proceeded to carefully consider and take feedbacks from relevant authorities, businesses and people to make appropriate adjustments on the regulations in order to create consistency and improve clarity and transparency; at the same time, it will create a favorable environment for taxpayers to comply with tax regulations.

Có thể nhận thấy rằng các kiến nghị được trình bày ở trên có thể tạo ra những ảnh hưởng nhất định đối với quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Quốc hội đã tiến hành xem xét thận trọng và tiếp nhận phản hồi từ các cơ quan hữu quan, doanh nghiệp và người dân nhằm thực hiện việc điều chỉnh quy định phù hợp để đồng bộ và nâng cao tính rõ ràng, minh bạch, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ các quy định về thuế.

Thong ke