Báo song ngữ 106: Phiên dịch Từ xa hay Phiên dịch Trực tiếp - Phiên dịch có tác động như thế nào đến mức độ hài lòng của bệnh nhân

Image 14/05/2020 13:57

Image Báo song ngữ

Patient Satisfaction in Hospital Settings: Methods of Interpretation | Telelanguage

 

The increase of foreign-born populations and linguistic diversity in the U.S. has led to higher numbers of limited English proficient (LEP) patients. One in five United States residents speaks a non-English language at home, and 25 million people in the U.S. speak English “less than very well.” What does this mean in a health care setting?

 

When a patient seeks medical care, effective communication is at the center of patient satisfaction and positive health outcomes. But if there is a language barrier between the patient the doctor, nurse, or staff, it can be difficult to for the patient to feel satisfied with their experience or adhere to aftercare instructions and follow-up recommendations.

 

 

That’s why health care interpreting services are at at the heart of patient satisfaction in hospital settings.

 

Ở Mỹ, lượng dân nhập cư gia tăng cùng với sự đa dạng về ngôn ngữ đã dẫn đến tình trạng số bệnh nhân không thể sử dụng thành thạo Tiếng Anh ngày càng lớn. Có đến 1/5 dân số Mỹ nói một ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh khi ở nhà và 25 triệu cư dân ở đây gặp khó khăn trong việc sử dụng thành thạo thứ tiếng này. Vậy đặt trong hoàn cảnh cần điều trị y tế, điều này có ý nghĩa như thế nào?

Khi bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc y tế, việc có thể giao tiếp một cách hiệu quả đóng vai trò cốt lõi đem lại sự hài lòng cho người bệnh  cũng như đem đến kết quả điều trị tích cực. Nhưng nếu xuất hiện rào cản ngôn ngữ giữa người bệnhvới bác sĩ, y tá hoặc nhân viên y tế thì rất khó để bệnh nhân có thể hài lòng với dịch vụ y tế họ nhận được, hay họ cũng sẽ gặp những khó khăn khi tuân thủ các hướng dẫn của bác sĩ sau khi xuất viện.

Đó là lí do tại sao dịch vụ phiên dịch tại các trung tâm y tế và chăm sóc sức khỏe là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân khi điều trị tại bệnh viện.

But what method of interpretation should be used? Is on-site better than video remote? What about via telephone?

Vậy lựa chọn loại hình phiên dịch nào là phù hợp? Liệu phiên dịch tại chỗ có tốt hơn phiên dịch từ xa? Liệu ta có nên dùng dịch vụ phiên dịch qua điện thoại trong bối cảnh này hay không?

Does the Method of Interpretation in Impact Patient Satisfaction in Hospital Settings?

 

 

While the need for language services have risen in medical settings, innovative medical interpreting strategies, including remote interpreting technology like Video Remote Interpretation and Telephonic Interpretation, have risen alongside On-Site Interpretation to address the language barrier in an efficient and timely manner.

Liệu hình thức phiên dịch có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của bệnh nhân khi tiếp nhận điều trị?

 

Tại các cơ sở y tế, trong khi nhu cầu cho các dịch vụ dịch thuật tăng cao nhằm xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ, các chiến lược phiên dịch y tế sáng tạo đã ra đời. Cùng với Phiên dịch trực tiếp, các loại hình phiên dịch từ xa sử dụng công nghệ hỗ trợ như Phiên dịch qua Video và Phiên dịch qua Điện thoại đã phát triển một cách kịp thời và hiệu quả.

Providing a professional medical interpreter is clearly important to be able to provide the appropriate quality of care for limited English proficient patients. For hospitals seeking to improve HCAHPS scores and patient satisfaction, the method of interpreting may be of concern to health care professionals. While there are definitely best practices for choosing a remote method of interpreting, does the method of interpretation impact patient satisfaction in hospital settings?

Cung cấp thông dịch viên y tế chuyên nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng chất lượng chăm sóc phù hợp cho các bệnh nhân không thành thạo tiếng Anh. Đối với các bệnh viện đang tìm cách cải thiện điểm HCAHPS (Thang điểm đánh giá của khách hàng về hệ thống chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế) và mức độ hài lòng của bệnh nhân, lựa chọn hình thức phiên dịch phù hợp đóng vai trò quan trọng đối với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Trong khi việc áp dụng hình thức phiên dịch từ xa đem lại hiệu quả rất tốt, ta cũng cần xem xét liệu loại hình phiên dịch này đó có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của bệnh nhân trong quá trình điều trị hay không?

In a recent review (compiled of eight studies) published by PubMed.gov, there were interesting findings regarding patient satisfaction with professional interpreters – whether by telephonic or video interpretation, or on-site interpretation.

Một đánh giá gần đây được tổng hợp từ tám bài nghiên cứu do PubMed.gov công bố đã có những phát hiện thú vị liên quan đến mức độ hài lòng của bệnh nhân với các phiên dịch viên chuyên nghiệp - cho dù là phiên dịch bằng các hình thức qua điện thoại, qua video, hay phiên dịch tại chỗ.

Here’s what they uncovered…

  • There is evidence of higher satisfaction with hospital-trained interpreters compared with ad hoc (friend or family)

 

 

  • There is no difference in satisfaction between in-person interpreting, telephone interpreting, or interpretation provided by the treating bilingual physician

 

 

 

  • Video interpreting has the same satisfaction as in-person interpreting, regardless of whether the patient and the physician are in the same room. 

Đây là những gì nghiên cứu tìm ra:

  • So với phiên dịch viên chưa được đào tạo (là bạn bè hoặc người nhà của bệnh nhân, biết tiếng Anh và được đưa vào làm phiên dịch cho bệnh nhân), mức độ hài lòng của bệnh nhân cao hơn khi sử dụng dịch vụ của các phiên dịch viên được đào tạo tại bệnh viện
  • Không có sự khác biệt về mức độ hài lòng khi sử dụng dịch vụ thông dịch giữa phiên dịch trực tiếp, phiên dịch qua điện thoại hoặc phiên dịch được cung cấp bởi bác sĩ song ngữ điều trị.

 

  • Phiên dịch qua video đạt hiệu quả giống như phiên dịch trực tiếp, bất kể trong bất kể điều kiện bệnh nhân và bác sĩ có ở cùng phòng hay không.

Source: “Patient satisfaction of telephone or video interpreter services compared with in-person services: a systematic review.” PubMed.gov

In terms of increasing patient satisfaction and HCAHPS scores, there doesn’t seem to be a preferred method of interpretation for overall patient satisfaction. 

Nguồn: “Mức độ hài lòng của bệnh nhân về dịch vụ phiên dịch qua điện thoại hoặc qua video so với phiên dịch trực tiếp: một đánh giá mang tính hệ thống”. PubMed.gov

Dường như không có một hình thức phiên dịch cụ thể nào có thể đảm bảo cho sự hài lòng chung của bệnh nhân cũng như việc cải thiện điểm HCAHPS.

What IS clearly important is that Language Access makes a difference, specifically, access to medically trained, professional interpreters.  

Tiếp cận ngôn ngữ tạo ra sự khác biệt,  cụ thể là việc sử dụng phiên dịch viên chuyên nghiệp đã được đào tạo về y tế.

A qualified language services partner can help with the specific needs of your organization and assist you in determining which interpreting method is appropriate for specific situations.

Một phiên dịch viên lành nghề có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của tổ chức và hỗ trợ  việc xác định hình thức phiên dịch nào phù hợp cho các tình huống cụ thể.

The Positive Impact of Professional Interpreters in Hospital Settings

According to the National Center for Biotechnology Information (NCBI), LEP patients receiving language interpretation has a positive impact in many areas. Watch the video below for a few key benefits of professional interpretation in hospital settings…

Tác động tích cực của phiên dịch viên chuyên nghiệp trong môi trường y tế

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (NCBI), với sự hỗ trợ của các phiên dịch viên, bệnh nhân LEP được hưởng lợi nhiều trong phần lớn các lĩnh vực. Xem video dưới đây để biết một số lợi ích chính của phiên dịch chuyên nghiệp trong môi trường y tế…

 

Thong ke