BÁO SONG NGỮ SỐ 165: COVID 19 - MẢNH ĐẤT MÀU MỠ CHO DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN TRỰC TUYẾN PHÁT TRIỂN

Image 29/03/2022 13:57

Image Báo song ngữ Anh - Việt

COVID 19 - FERTILE SOIL FOR ONLINE COACHING TO BLOOM

COVID 19 - MẢNH ĐẤT MÀU MỠ CHO DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN TRỰC TUYẾN PHÁT TRIỂN


Experts and organizations providing online training in management skills have achieved great popularity during Covid-19 times as many people flock to online coaching courses.

Các chuyên gia và tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến về kỹ năng quản lý đã trở nên cực kỳ phổ biến trong đại dịch Covid-19 do nhiều người chuyển sang đăng ký các khóa huấn luyện trực tuyến.

The coaching industry, which has been in Vietnam for a long time, has received a significant boost because of the pandemic.

 

"Since the fourth Covid wave in April 2021 until now, my work intensity has increased by 200 percent. Webinar sessions are held weekly, instead of once a month," said Tran Tien Cong, founder of Vietnam Coaching Institute (VCI).

Ngành dịch vụ huấn luyện đã có mặt ở Việt Nam từ lâu, nay đã nhận một cú hích mạnh do đại dịch.

 

"Kể từ làn sóng dịch Covid thứ tư vào tháng 4 năm 2021 cho đến nay, khối lượng công việc của tôi đã tăng 200%. Các buổi hội thảo trực tuyến được tổ chức hàng tuần, thay vì mỗi tháng một lần" - Trần Tiến Công, người sáng lập Vietnam Coaching Institute (VCI) chia sẻ.

According to Cong, registrations for online courses have increased because people want to clear their minds and connect with society, partly because if one does not study, what else can be done at home? In addition, the pandemic is an opportunity for people to build up hone their knowledge and skills; as also add to them.

 

Another factor is that more and more people are enrolling in training courses because they want to earn an income in teaching and/or coaching, which is seen as a flexible freelance online job.

"That's why my schedule is now busier than ever," Cong said.

                                            

Theo ông Công, số lượng đăng ký các khóa học trực tuyến gia tăng vì mọi người muốn giải tỏa căng thẳng bằng cách kết nối với xã hội, một phần vì nếu không học thì có thể làm gì ở nhà? Ngoài ra, đại dịch là cơ hội để mọi người bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng của mình đồng thời trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng mới.

 

Một yếu tố khác là ngày càng có nhiều người đăng ký tham gia các khóa đào tạo vì họ muốn kiếm thu nhập từ công việc giảng dạy và/hoặc huấn luyện vì đây được coi là một nghề tự do trực tuyến linh hoạt.

“Đó là lý do vì sao hiện tại lịch làm việc của tôi bận rộn hơn bao giờ hết” - ông Công cho biết.

Formerly the head of the training department for a securities company, Thai Thi Ngoan, finance head of the Hanoi Coaching Club (HCC) said, after the social distancing period in the third quarter of last year, the number of students has increased by about 30 percent.

Nguyên là trưởng phòng đào tạo của một công ty chứng khoán, bà Thái Thị Ngoan, trưởng ban tài chính Câu lạc bộ Huấn luyện viên Hà Nội (HCC) cho biết, sau thời gian giãn cách xã hội vào quý 3 năm ngoái, số lượng học viên đã tăng khoảng 30%.

"After the quarantine period, many people will experience difficulties like anxiety, panic, unstable work, financial difficulties and so on. That makes them seek out psychologists, counselors and coaches for support to find a way to balance their lives and have solutions to their problems," Ngoan said.

"Sau thời gian cách ly, nhiều người sẽ gặp những vấn đề như lo lắng, hoảng sợ, công việc không ổn định, khó khăn tài chính, ... Điều đó khiến họ phải tìm đến các chuyên gia tâm lý, chuyên gia tư vấn và huấn luyện viên để được hỗ trợ tìm cách cân bằng cuộc sống và tìm giải pháp cho vấn đề của họ", bà Ngoan chia sẻ.

Classes are organized online mainly via Zoom, besides applications such as Menti, Kahoot, Quizzi and Jamboard to connect and increase interaction with students.

Các lớp học được tổ chức trực tuyến chủ yếu thông qua Zoom, bên cạnh đó là các ứng dụng như Menti, Kahoot, Quizzi hay Jamboard để kết nối và tăng tương tác với học viên. 

 

 

Cong said a program with 30 to 500 people is taught 100 percent online via Zoom.

Ông Công cho biết một khóa học có từ 30 đến 500 người học trực tuyến 100% qua Zoom.

"In my opinion, online learning via Zoom is even more effective than in class because people can learn from their homes without having to waste time moving around. The second benefit is that people can connect with each other easily regardless of their location," he said.

“Theo tôi, học online qua Zoom còn hiệu quả hơn học trực tiếp tại lớp bởi vì mọi người có thể học tại nhà mà không lãng phí thời gian đi lại. Một điểm thuận lợi nữa là mọi người có thể kết nối với nhau dễ dàng dù ở bất kì đâu,” ông Công chia sẻ.

 

 

Dale Carnegie Vietnam – a consultancy specializing in capacity development, has also adopted a blended learning solution model for 2020 and 2021, which is mainly focused on live online learning (LOL).

Công ty Dale Carnegie Việt Nam – một đơn vị chuyên về tư vấn phát triển năng lực, cũng đã áp dụng mô hình giải pháp học tập kết hợp cho năm 2020 và 2021, chủ yếu tập trung vào học trực tuyến (LOL).

"We have been very successful with our LOL system since September 2021, after 6 months of experimenting, evaluating and perfecting it", a Dale Carnegie rep said

"Chúng tôi đã rất thành công với hệ thống LOL kể từ tháng 9 năm 2021, sau 6 tháng thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện", một đại diện của Dale Carnegie cho biết.

Ever since social distancing began, the coaching market in HCMC has actively and quickly transformed with LOL. The class has 70 percent more participants than earlier.

Kể từ khi bắt đầu giãn cách xã hội, thị trường huấn luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đổi tích cực và nhanh chóng với mô hình LOL. Số lượng học viên tham gia lớp học tăng 70% so với trước đó.

The consultancy has noted that training and capacity development activities for teams and organizations have not been affected much. These just shifted online to ensure the activities can take place as intended while keeping participants safe during the pandemic.

Các công ty tư vấn đã nhận thấy rằng các hoạt động đào tạo và phát triển năng lực cho các đội ngũ và tổ chức không bị ảnh hưởng nhiều. Các hoạt động này chuyển sang hình thức trực tuyến để đảm bảo có thể diễn ra như dự định trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho người tham gia trong đại dịch.

According to consulting firm PwC, there are five emerging labor issues for business leaders, namely: people protection, effective communication, business continuity, labor costs assessment and recovery preparation.      

Theo công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC), có 5 vấn đề về lao động đang nổi cộm đối với các chủ doanh nghiệp, đó là: bảo vệ con người, giao tiếp hiệu quả, đảm bảo kinh doanh không gián đoạn, đánh giá chi phí lao động và chuẩn bị cho quá trình phục hồi.

Data company DC Vietnam has observed that in the past two years, the topics of great interest have revolved around effective remote working, collaboration, analysis and decision-making skills. Online sales and customer service courses, as well as training, have also attracted great interest.

Công ty dữ liệu DC Việt Nam nhận thấy rằng trong hai năm qua, các chủ đề được quan tâm xoay quanh các kỹ năng làm việc từ xa hiệu quả, làm việc nhóm, phân tích và ra quyết định. Các khóa học bán hàng online và chăm sóc khách hàng, cũng như các khóa đào tạo đều đã trở thành mối quan tâm lớn.

Cong said enterprises are keen on providing coaching for leaders - that is, how can leaders help employees proactively and creatively find solutions and be inspired to work well without direct supervision.

Ông Công cho biết, các doanh nghiệp rất quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ huấn luyện cho lãnh đạo –  tức là làm thế nào để lãnh đạo có thể giúp nhân viên chủ động, sáng tạo tìm ra giải pháp và có cảm hứng làm việc tốt mà không cần giám sát trực tiếp.

He said he believed that the coaching market in Vietnam will keep its growth momentum in terms of quantity in the coming years, and its quality and standards will also increase correspondingly.

Ông tin tưởng rằng thị trường huấn luyện tại Việt Nam sẽ giữ được đà tăng trưởng về số lượng trong những năm tới, chất lượng và tiêu chuẩn cũng sẽ phát triển tương ứng.

"In the past, coaches who only graduated from ICF's 60-hour certified international program are now aiming to upgrade to PCC (Professional Certified Coach). As the market grows, coaches will want to upgrade and grant themselves greater leverage in terms of expertise and credibility to be able to sustain their profession," he said.

 

 

“Trước đây, các coach đạt chứng chỉ chương trình quốc tế 60 giờ của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF) hiện đang hướng tới việc nâng cao trình độ lên Chứng chỉ Huấn luyện viên Chuyên nghiệp (PCC). Khi thị trường phát triển, các huấn luyện viên sẽ muốn nâng cấp và tạo cho mình đòn bẩy lớn hơn về mặt chuyên môn và uy tín để có thể duy trì nghề nghiệp của họ," ông nói.

DC Vietnam expects both in-person and online training to become an even stronger trend in the coming months, given the pandemic situation and the fact that the economy and society will need at least one more year to return to normal.

 

(Extracted from: VN Express International)

 

DC Việt Nam dự đoán rằng cả đào tạo trực tiếp và trực tuyến sẽ trở thành xu hướng mạnh mẽ hơn nữa trong những tháng tới, trong bối cảnh tình hình đại dịch và nền kinh tế và xã hội sẽ cần ít nhất một năm nữa để trở lại bình thường.

 

(Theo: VN Express International)

 

Thong ke