Báo song ngữ 83: Toyota xây dựng "thành phố tương lai" để thử nghiệm công nghệ mới

Image 06/02/2020 09:04

Image Báo song ngữ

Image result for toyota xây dựng thành phố tương lai

TOYOTA’S VISION OF A “DREAM CITY” IN THE FUTURE TO PILOT NEW TECHNOLOGIES

 

Japanese automaker Toyota has announced plans to create a model “city of the future” to test and develop new technologies.

 

The project will involve “building a complete city from the ground up” at the foot of Japan’s Mount Fuji, Toyota said in a statement. The company announced the plans during the yearly CES technology show in Las Vegas, Nevada.

 

Toyota calls the project “Woven City.” It is meant to be a model for creating “smart cities” around the world. A smart city is an area developed with high-speed internet connectivity to link major information and communication systems. These systems – powered by data and sensors – can improve living conditions relating to things like energy, transportation and health.

 

Experts say smart cities can be designed to greatly cut human-caused pollution, reduce traffic problems and create new uses for internet technology to affect everyday life.

 

The Woven City will aim to be a “living laboratory” for technologies including self-driving systems, robotics, smart homes and artificial intelligence, or AI.

 

 

 

Toyota says the city will be built on land where an automobile factory currently operates. The factory is set to close by the end of 2020.

 

The city will cover about 70 hectares of land and is designed to hold around 2,000 people. Residents could include Toyota employees and visiting researchers. The city will have its own police officers, fire and emergency services and schools.

 

The company says the city’s main electrical power will come from hydrogen fuel technology. The city is planned to be fully sustainable, with buildings made mostly of wood. Buildings will be made with solar equipment to produce additional electricity.

 

Akio Toyoda is the president of Toyota Motor Corporation. He said in a statement that the city will aim to connect people, buildings and vehicles. This will permit researchers to carry out important testing of “connected AI technology,” he said.

 

Toyoda added that the company welcomes cooperation on the project with partners from business or education.

 

City planners will divide the streets for different purposes. One part will be used for faster vehicle traffic. Another will be designed for people riding bicycles or scooters. A third part will be for walking.

 

 

The company says “homes will be built with the latest human support technologies.” This includes robots to assist with daily living. Homes will also be equipped with sensors and systems designed to observe and improve peoples’ physical and mental health.

TOYOTA XÂY DỰNG “THÀNH PHỐ TƯƠNG LAI” ĐỂ THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ MỚI

 

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota đã công bố kế hoạch mới tạo ra một mô hình “thành phố tương lai” để thử nghiệm và phát triển các công nghệ mới.

 

Theo lời tuyên bố của Toyota, dự án sẽ bao gồm “xây dựng một thành phố hoàn thiện từ nền móng” ở dưới chân núi Fuji. Công ty công bố kế hoạch trong triển lãm điện tử CES hàng năm tổ chức tại Las Vegas, Nevada.

 

Toyota gọi dự án là “Woven City”. Nó sẽ là một mô hình nhằm tạo ra “các thành phố thông minh” quanh thế giới. Thành phố thông minh là một không gian được xây dựng với kết nối Internet tốc độ cao liên kết những hệ thống dữ liệu và thông tin liên lạc quan trọng. Những hệ thống này – được vận hành bởi dữ liệu và các cảm biến – có thể nâng cao điều kiện sống liên quan tới năng lượng, vận chuyển và sức khỏe.

 

Các chuyên gia cho biết thành phố thông minh có thể thiết kế để giảm thiểu đáng kể sự ô nhiễm do con người gây ra, giảm các vấn đề về giao thông và tạo ra những công dụng mới của công nghệ Internet tác động đến đời sống hàng ngày.

 

Dự án Woven City có mục đích trở thành một “phòng thí nghiệm sống” cho các công nghệ bao gồm hệ thống tự lái, robot, căn nhà thông minh và trí tuệ nhân tạo, hay AI.

 

Toyota cho biết thành phố sẽ được xây dựng trên mặt đất nơi một nhà máy ô tô hiện đang hoạt động. Nhà máy sẽ đóng cửa vào cuối năm 2020.

 

Thành phố sẽ bao phủ 70 héc ta đất và được thiết kế với sức chứa 2,000 người. Các cư dân sẽ bao gồm nhân viên của Toyota và các nhà nghiên cứu vãng lai. Thành phố sẽ có các sĩ quan cảnh sát, cứu hỏa và dịch vụ cấp cứu và trường học riêng.

 

Công ty cho biết nguồn điện chính của thành phố sẽ đến từ công nghệ năng lượng hydro. Thành phố theo kế hoạch sẽ hoàn toàn bền vững (sử dụng năng lượng và vật liệu sạch), với các tòa nhà hầu hết được xây dựng bằng gỗ. Các tòa nhà sẽ được trang bị bằng các thiết bị năng lượng mặt trời để tạo thêm nhiên liệu.

 

Akio Toyoda là chủ tịch của Tập đoàn Oto Toyota. Ông nói rằng thành phố có mục đích kết nối con người, các tòa nhà và phương tiện đi lại. Điều này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu thực hiện thí nghiệm quan trọng về “Công nghệ AI kết nối”, ông cho biết.

 

Toyoda bổ sung rằng công ty chào đón sự hợp tác từ các đối tác kinh doanh hoặc giáo dục đến với dự án này.

 

Những người lên kế hoạch cho thành phố sẽ chia các con phố ra với các mục đích khác nhau. Một phần sẽ được sử dụng cho các phương tiện giao thông di chuyển nhanh hơn. Một phần khác được thiết kế cho người đi xe đạp và scooter. Phần thứ ba sẽ dành cho việc đi bộ.

 

Công ty cho biết “các căn hộ sẽ được xây dựng với các công nghệ hỗ trợ con người mới nhất.” Đó bao gồm các robot hỗ trợ cuộc sống hàng ngày. Các căn hộ sẽ được trang bị cảm biến và hệ thống thiết kế để theo dõi và cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

 

Thong ke