Chat với Sao Khuê
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG BIÊN - PHIÊN DỊCH CHO LỰC LƯỢNG THỰC THI PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỔ CHỨC BỞI CƠ QUAN BIÊN GIỚI ANH, ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI HỌC VIỆN TÀI NĂNG SAO KHUÊ

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG BIÊN - PHIÊN DỊCH CHO LỰC LƯỢNG THỰC THI PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỔ CHỨC BỞI CƠ QUAN BIÊN GIỚI ANH, ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI HỌC VIỆN TÀI NĂNG SAO KHUÊ

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG BIÊN - PHIÊN DỊCH CHO LỰC LƯỢNG THỰC THI PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỔ CHỨC BỞI CƠ QUAN BIÊN GIỚI ANH, ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI HỌC VIỆN TÀI NĂNG SAO KHUÊ

Thong ke